กำหนดวันสำคัญ การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้ง 8


  • เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
  • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา 30 พฤศจิยายน 2560
  • วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2560
  • สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบประเมินผลความพึงพอใจ

เข้าร่วมงานสัมมนา

กรอกแบบประเมินออนไลน์

แบบประเมินผลความพึงพอใจ

ทัศนศึกษา

กรอกแบบประเมินออนไลน์

สถานที่จัดงาน

คุ้มขันโตก - Khum Khantoke

แผนที่สถานที่จัดงาน

Thank you for Sponsoring


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
   0-5388-5911 ,   0-5388-5900 ,    lib@cmru.ac.th