ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์      0-5388-5908
  0-5388-5900 ,    cmrulibrary@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
   0-5388-5911 ,   0-5388-5900 ,    lib@cmru.ac.th