กำหนดการ

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ
The 8th Thailand Human Library Networks Symposium
"The International Forum on Human Library in the Digital Age"
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560
December Thursday 7 – Friday 8, 2017
ณ คุ้มขันโตก
At Khum Khantoke Chiang Mai ,Thailand

ตารางกำหนดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8(PDF)


วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
Thursday December 7, 2017

08.30-09.00 ลงทะเบียน
Registration
09.00-09.30 พิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
Opening Ceremony : The 8th Thailand Human Library Networks: The International Forum on Human Library in the Digital Age
09.30-10.30 Setting up a Human Library : Importance, Procedure, Output & Outcome By Mr. Ronni Abergel
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
Refreshment
10.45-12.00 Workshop by Mr. Ronni Abergel
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
Lunch break
13.00-14.15 การเสวนา : ประสบการณ์จัดห้องสมุดมนุษย์ในประเทศอาเซียน
“Human Library Development: Experience from ASEAN Countries’ Perspective” (A group discussion by speakers from ASEAN Countries)
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
Refreshment
14.30-16.00 เปิดหนังสือมีชีวิต
Open Living Book
16.00-17.00 ประชุมเพื่อมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป
Thailand Human Library Networks Meeting
17.00-20.00 งานเลี้ยงรับรองแขก VIP ในตรีม “สไตล์ล้านนา”
Conference Reception Dinner "Northern Thai Style Dinner"

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
Friday December 8, 2017

08.30-09.00 ลงทะเบียน
Registration
09.00-16.30 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
Cultural Sites Visit
16.30-17.00 พิธีปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
Closing ceremony International Forum on Human Library 8th
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง
Refreshment
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Lunch break
: 10.30-10.45 , 14.15-14.30
: 10.30-10.45 , 14.15-14.30
: 12.00-13.00
: 12.00-13.00

ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์      0-5388-5908
  0-5388-5900 ,    cmrulibrary@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
   0-5388-5911 ,   0-5388-5900 ,    lib@cmru.ac.th